Privacyverklaring

Laatste update: 02-01-2021

Privacyverklaring: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)
Het AMRWR – statutair ‘Austin-Morris-Riley-Wolseley Register’ – vindt de bescherming van persoonsgegevens van haar leden (hierna “data subject”) van groot belang. Middels deze privacy melding geeft het AMRWR inzicht in welke persoonsgegevens verzameld worden als onderdeel van het lidmaatschap, hoe het AMRWR omgaat met deze persoonsgegevens en tevens informeert het AMRWR het data subject over diens rechten voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG).

De verwerking van persoonsgegevens houdt het AMRWR zich aan de volgende beginselen:
• Naleving van wettelijke voorschriften: gegevensverwerking conform de EU-AVG
• Wettelijke grondslag gegevensverwerking: het AMRWR verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals toestemming voor de verwerking, uitvoering van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking waarbij het belang tot gegevensbescherming van het data subject niet zwaarder weegt.
• Evenredigheid: het AMRWR verwerkt alleen persoonsgegevens die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld.
• Transparantie: op verzoek voorziet het AMRWR het data subject van nadere informatie over de wijze waarop persoonsgegevens behandeld worden.

Rechten van het data subject:
Graag geeft het AMRWR inzicht in de rechten van het data subject. Ten aanzien van de informatie die door het data subject is vertrekt, heeft het data subject de volgende rechten welke uitgeoefend kunnen worden:
• Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien die door het AMRWR worden verwerkt
• Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens te laten wijzigen
• Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

De volgende rechten acht het niet AMRWR niet van toepassing gezien de aard van de vereniging en gegevensverwerking, echter worden deze volledigheidshalve wel vermeld.
• Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten

Uitoefening van rechten:
Het uitoefenen van de bovengenoemde rechten geschiedt middels het indienen van een verzoek tot uitoefening bij de secretaris via e-mailadres: secretaris@amrwr.nl. Uiterlijk binnen een maand na het indienen van het verzoek tot uitoefening van een recht, dient het AMRWR het data subject van een reactie te voorzien.

Persoonsgegevens welke worden verwerkt in de digitale ledenadministratie met als doel het registreren en uitoefenen van het lidmaatschap:
• Voornaam of initialen, achternaam
• Geslacht (m/v)
• Adres
• Woonplaats
• Land
• Bankgegevens (voor het voldoen van de contributie)
• Contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres)
• Kenteken(s) van auto(‘s), indien aangegeven door het data subject

Overige gegevens
Vanuit het evenredigheidsprincipe, verwerkt het AMRWR geen andere persoonsgegevens in haar ledenadministratie dan hierboven vermeld en benodigd voor het registreren en uitvoeren van het lidmaatschap. Mocht u op eigen initiatief (toestemming) additionele (persoons)gegevens verschaffen (bijvoorbeeld voertuiggegevens, het aantal jaren dat een voertuig in bezit is etc.), dan kunnen deze gegevens, indien relevant geacht voor het karakter van de vereniging – het behoud van het mobiel erfgoed – in de leden- en voertuigenadministratie opgenomen worden.

Opslag en bewaartermijn van persoonlijke data
De opslag en verwerking van persoonlijke data, vindt plaats in een digitale administratie op een beveiligde digitale omgeving waar alleen bestuursleden (deels) toegang toe hebben wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoerig van hun bestuurstaken. Persoonlijke data worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap en zullen na opzegging door het data subject verwijderd worden uit de ledenadministratie.

Informatiedeling met derden
Het AMRWR deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder expliciete toestemming van het data subject anders dan wanneer dit vereist is krachtens de EU-AVG. Voor de verzending van het cluborgaan (The Badge) worden poststukken voorzien van adresetiket overgedragen aan PostNL. PostNL is vanuit de hoedanigheid als postbedrijf gegevensbeheerder en draagt de verantwoordelijk over het verwerken van deze persoonlijke data.

Publicatie persoonsgegevens
Na aanmelding als nieuw lid bij het AMRWR volgt een eenmalige publicatie in het cluborgaan (The Badge) van de naam, geslacht, woonplaats en het autotype (indien van toepassing) van het data subject.

Website en persoonsgegevens
De website van het ARMWR plaatst alleen een cookie wanneer u zich heeft aangemeld voor het afgesloten ledengedeelte (d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord) van de website en de browser-instellingen dit toelaten. Indien u dit niet wenst, kunt u dit instellen in de respectievelijke instellingen van uw internet browser.

Facebookberichten op de website
De website van het AMRWR maakt gebruik van een Facebook plugin om de berichten, inclusief afbeeldingen en video’s, van Facebook op de website weer te kunnen geven. Om dit mogelijk te maken, legt de website van het AMRWR contact met Facebook servers om berichten, afbeeldingen en video’s te kunnen weergeven. Uw IP adres is hierbij zichtbaar voor Facebook. Facebook kan hier gebruik van maken in overeenstemming met de privacy policy van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

De Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl